Salvedo Health Clinic neemt de privacy van uw persoonsgegevens uiterst serieus. Wij respecteren uw rechten en vrijheden alsook de bredere, algemeen geldende wetgeving. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij met uw gegevens omgaan en informeren we u over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO).

Uw persoonsgegevens

Bij Salvedo Health Clinic kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor bijvoorbeeld de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De medewerkers van Salvedo Health Clinic hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners.

Plichten Salvedo Health Clinic

Salvedo Health Clinic is volgens de AVG verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die in ons centrum plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet ons centrum als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  o Voor zorgverlening;
  o Voor doelmatig beheer en beleid;
  o Voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden.
  Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers van Salvedo Health Clinic hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de zorgverlener.

Rechten van betrokkene

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan uw zorgverlener. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Beveiliging

Salvedo Health Clinic neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De volgende beveiligingsmaatregelen worden getroffen om een veilige website te kunnen waarborgen:
 • Tijdige installatie van beveiligingsupdates van WordPress core en plugins.
 • Encryptie (versleuteling) van paswoorden in de database middels Bscrypt.
 • Beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie.
 • Server toegang voor het overzetten van bestanden via encrypted sFTP protocol – alleen vanaf gespecificeerde IP adressen (whitelist).
 • Gebruik van firewall voor hosting systemen ter voorkoming van Brute Force attacks en DDoS aanvallen.
 • Regelmatige scans van hosting systemen op ‘malicious’ code en requests.
 • Automatische blacklisten van IP’s die te vaak proberen in te loggen op de WordPress site.

Hyperlinks

De website van Salvedo Health Clinic kan links naar andere websites van derde partijen opnemen. Salvedo Health Clinic kan echter geen verantwoordelijkheid nemen voor deze websites en de inhoud ervan. Wanneer u de website van Salvedo Health Clinic verlaat zijn wij niet meer verantwoordelijk voor de beveiliging en bescherming van uw privacy. Wees u zich hiervan bewust en lees de privacyverklaring van de betreffende website goed door.

Cookie gebruik

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. We hebben Google Analytics privacyvriendelijk ingericht conform de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 • Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. 
 • We laten Google niet het volledige IP-adres verwerken: het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd.
 • Wij staan Google niet toe de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
 • Wij staan Google niet toe de verkregen informatie te gebruiken voor advertentiedoeleinden. 
 • Wij maken in Google Analytics geen gebruik van de User ID functie die de mogelijkheid biedt om surfgedrag van verschillende apparaten en meerdere sessies te koppelen.  

Klachten en uitoefenen van uw rechten

Indien u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met Bob Bonnemayers:

Salvedo Health Clinic
Maalderij 38
1185 ZC Amstelveen
020-7009343
info@salvedo.nl

Wijzigingen

Deze verklaring kan gewijzigd worden. Indien dit gebeurt zal dit vermeld worden op de website.
Deze laatste versie dateert van 23 mei 2018.